• Hyr
  • Nuk keni produkte në shportë

Filozofia klasa 11

Shtëpia Botuese e Librit Shkollor e Re

233 NXËNËS TË REGJISTRUAR

Kurrikula e Lëndes

Linja 1. Periudha helenike
1.1 Lindja e filozofisë. Veçoritë e dijes filozofike PA PAGESE 00:00:00
Test 1.1. Lindja e filozofisë. Veçoritë e dijes filozofike 00:03:00
1.2 Mendimi filozofik në periudhën antike 00:00:00
Test 1.2 Mendimi filozofik në periudhën antike 00:03:00
1.3 Refleksioni filozofik si synim drejt së vërtetës 00:00:00
Testi 1.3 Refleksioni filozofik si synim drejt së vërtetës 00:02:00
1.4 Fillimet e filozofisë dhe paraardhësit e Sokratit 00:00:00
Test 1.4 Fillimet e filozofisë dhe paraardhësit e Sokratit 00:03:00
1.5 Sofistët dhe kritika ndaj mendimit njerëzor 00:00:00
Test 1.5 Sofistët dhe kritika ndaj mendimit njerëzor 00:00:00
1.6 Sokrati dhe dialektika sokratike 00:00:00
Test 1.6 Sokrati dhe dialektika sokratike 00:02:00
1.7 Platoni dhe qëllimi i filozofisë 00:00:00
Test 1.7 Platoni dhe qëllimi i filozofisë 00:02:00
1.8 – 1.9 Aristoteli dhe sistemi filozofik i tij 00:00:00
Test 1.8 – 1.9 Aristoteli dhe sistemi filozofik i tij 00:02:00
Perseritje Filozofia gjatë periudhës helenike 00:00:00
Detyre kursi per linjen e pare Periudha helenistike 15, 00:00
Filozofia perëndimore lind 2500 vjet më parë në Greqinë e Lashtë 00:00:00
Filozofia perëndimore lind 2500 vjet më parë
Perseritje e periudhes helenistike 00:00:00
Linja 2. Periudha romake
2.1 Rrethanat e lindjes së filozofisë në periudhën romake 00:00:00
Test 2.1 Rrethanat e lindjes së filozofisë në periudhën romake 00:02:00
2.2 Stoicizmi dhe parimet morale të tij 00:00:00
Test 2.2 Stoicizmi dhe parimet morale të tij 00:02:00
2. 3 Filozofia epikuriane në kërkim të lumturisë 00:00:00
Test 2.3 Filozofia epikuriane në kërkim të lumturisë 00:02:00
2.4 Skepticizmi antik dhe e vërteta mbi moralin 00:00:00
Test 2.4 Skepticizmi antik dhe e vërteta mbi moralin 00:03:00
Veprimtari – 2.5 Morali, individi dhe shoqëria. 00:00:00
Perseritje Filozofia gjatë periudhës romake 00:00:00
Linja 3. Drejtimet filozofike në shekujt e parë të erës sonë
3.1 – 3.2 Filozofia dhe politika në Romë. Stoicizmi romak 00:00:00
Test 3.1 – 3.2 Filozofia dhe politika në Romë. Stoicizmi romak 00:00:00
3.3 – 3.4 Filozofia novatore e Plotinit. Neoplatonistët PA PAGESE 00:00:00
Test: 3.3 – 3.4 Filozofia novatore e Plotinit. Neoplatonistët 00:00:00
Veprimtari – 3.5 Ligjishmëria dhe qytetarët 00:00:00
Përsëritje. Drejtimet filozofike në shekujt e parë të erës sonë 00:00:00
Linja 4. Mesjeta dhe Rilindja
4.1 – 4.2 Ndihmesa e filozofisë gjatë Mesjetës. Shën Agustini 00:00:00
Test 4.1 – 4.2 Ndihmesa e filozofisë gjatë Mesjetës. Shën Agustini 00:02:00
4.3 – 4.4 Thoma Akuini. Filozofia në shërbim të teologjisë 00:00:00
Test 4.3 – 4.4 Thoma Akuini. Filozofia në shërbim të teologjisë 00:02:00
4.5 Filozofia arabe, Avicen, përfaqësuesi i saj 00:00:00
Test 4.5 Filozofia arabe, Avicena 00:02:00
4.6 Averroes dhe rikthimi tek Aristoteli 00:00:00
Test 4.6 Averroes dhe rikthimi tek filozofia antike 00:02:00
4.7 Epoka e Rilindjes Europiane dhe veçoritë e saj 00:00:00
Test 4.7 Epoka e Rilindjes Europiane dhe veçoritë e saj 00:02:00
4.8 Montenji dhe skepticizmi në filozofinë e tij 00:00:00
Test 4.8 Montenji dhe skepticizmi në filozofinë e tij 00:02:00
4.9 Filozofia e Kampanelës dhe utopia e tij 00:00:00
Test 4.9 Filozofia e Kampanelës dhe utopia e tij 00:02:00
Veprimtari – 4.10 Morali, individi dhe shoqëria 00:00:00
Përsëritje Filozofia e Mesjetës dhe Rilindja 00:00:00
Linja 5. Shekulli XVII
5.1 Fillimi i filozofisë moderne. Racionalizmi dhe empirizmi 00:00:00
Test 5.1 Fillimi i filozofisë moderne. Racionalizmi dhe empirizmi 00:02:00
5.2 Frensis Bekon dhe metoda shkencore 00:00:00
Test 5.2 Frensis Bekon dhe metoda shkencore 00:02:00
5.3 Rëne Dekart dhe lindja e filozofisë moderne 00:00:00
Test 5.3 Rëne Dekart dhe lindja e filozofisë moderne 00:02:00
5.4 Spinoza. Zoti, shkaku i gjithçkaje 00:00:00
Test 5.4 Spinoza. Zoti, shkaku i gjithçkaje 00:02:00
5.5 -5.6 Gjendja natyrore dhe kontrata shoqërore sipas Hobsit 00:00:00
Test 5.5-5.6 Gjendja natyrore dhe kontrata shoqërore sipas Hobsit 00:02:00
5.7 – 5.8 Xhon Loku. Modeli i shtetit liberal 00:00:00
Test 5.7 – 5.8 Xhon Loku. Modeli i shtetit liberal 00:02:00
Filozofia e shek. XVII dhe revolucioni shkencor 00:00:00
Filozofia e shek. XVII
Veprimtari – 5.9 Shteti, egoizmi i njerëzve dhe morali 00:00:00
Përsëritje Filozofia në shekullin e XVII 00:00:00
Linja 6. Shekulli XVIII
6.1 Filozofia e shek. XVIII dhe tiparet e saj 00:00:00
Test 6.1:Filozofia e shek XVIII dhe tiparet e saj. 00:02:00
6.2 Monteskje për ligjet dhe ndarjen e pushteteve 00:00:00
Test 6.2:Monteskje për ligjet dhe ndarjen e pushteteve. 00:02:00
6.3 David Hjum, përfaqësues i empirizmit 00:00:00
Test 6.3:David Hjum, përfaqësues i empirizmit 00:02:00
6.4 Enciklopedistët francezë 00:00:00
Test 6.4:Enciklopedistët francezë. 00:02:00
6.5 Volteri dhe idetë e tij iluministe 00:00:00
Test 6.5 Volteri dhe idetë e tij iluministe 00:02:00
6.6 Zhan Zhak Ruso dhe koncepti i tij për shtetin 00:00:00
Test 6.6: Zhan Zhak Ruso dhe koncepti i tij për shtetin 00:03:00
6.7 Filozofia kritike e Emanuel Kantit 00:00:00
Test 6.7: Filozofia kritike e Emanuel Kantit 00:02:00
Enciklopedia franceze 00:00:00
Enciklopedia franceze
Zhan Zhak Rusoi, kontrata sociale 00:00:00
Zhan Zhak Rusoi, kontrata sociale
Veprimtari – 6.8 Filozofët e shekullit XVII 00:00:00
Projekt: Individi përballë shtetit në epoka të ndryshme 00:00:00
Përsëritje Filozofia e shekullit XVIII 00:00:00
Linja 7. Shekulli XIX dhe XX
7.1 Kushtet historike dhe karakteristikat e filozofisë moderne 00:00:00
Test 7.1: Kushtet historike dhe karakteristikat e filozofisë moderne 00:02:00
7.2 Utilitarizmi si drejtim filozofik 00:00:00
Test 7.2:Utilitarizmi si drejtim filozofik 00:02:00
7.3 Sistemi filozofik i Hegelit 00:00:00
Test 7.3: Sistemi filozofik i Hegelit 00:02:00
7.4 Utopizmi, tipar i filozofisë sociale në Francë 00:00:00
Test 7.4: Filozofia sociale në Francë. 00:02:00
7.5 Pozitivizmi ose filozofia pozitiviste e Ogyst Kontit 00:00:00
Test 7.5. Pozitivizmi ose filozofia pozitiviste e Ogyst Kontit. 00:02:00
7.6 Kierkegard dhe koncepti i ekzistencës 00:00:00
Test 7.6: Kierkegardi dhe koncepti i ekzistencës. 00:02:00
7.7 Materializmi tipari i filozofisë së Marksit 00:00:00
Test 7.7: Materializmi si tipar i filozofisë së Marksit. 00:00:00
7.8 Marksi dhe idetë e tij ekonomike 00:00:00
Test 7.8. Marksi dhe idetë e tij ekonomike. 00:03:00
7.9 Niçe dhe filozofia e tij e jetës 00:00:00
Test 7.9. Nice dhe filozofia e tij e jetës. 00:03:00
7.10 Filozofia intuitiste e Henri Bergson 00:00:00
Test 7.10: Filozofia intuitiviste e Bergsonit. 00:03:00
7.11 Pragmatizmi amerikan. Filozofia e Xhon Djuit 00:00:00
Test 7.11: Pragmatizmi amerikan. Filozofia e Xhon Djuit 00:03:00
Veprimtari – 7.12 Idetë pedagogjike shqiptare dhe shkolla eksperimentale e Djuit 00:00:00
7.13 Ludvig Vitgenshtajn dhe filozofia analitike 00:00:00
Test 7.13: Ludvig Vitgenshtajn dhe filozofia analitike 00:03:00
7.14 Martin Haideger dhe teoria e tij mbi qenien 00:00:00
Test 7.14: Martin Hajdeger dhe teoria e tij mbi qenien. 00:03:00
7.15 Filozofia ekzistencialiste e Zhan Pol Sartër 00:00:00
Test 7.15: Filozofia ekzistencialiste e Sartrit. 00:02:00
Përsëritje Filozofia moderne 00:00:00
Veprimtari – 7.16 Ekzistencializmi, si filozofi e letërsisë moderne 00:00:00
7.17 Strukturalizmi dhe hermeneutika si pjesë të filozofisë moderne 00:00:00
Test 7.17: Strukturalizmi dhe hermeneutika si pjesë e filozofisë moderne. 00:03:00
7.18 Psikanaliza dhe lidhja e saj me filozofinë 00:00:00
Test 7.18: Psikanaliza dhe lidhja e saj me filozofinë. 00:02:00
7.19 Psikanaliza moderne 00:00:00
Test 7.19: Psikanaliza moderne. 00:02:00
Veprimtari – 7.20 Mendime filozofike shqiptare 00:00:00
Djui dhe Edukimi 00:00:00
Djui dhe Edukimi
Argetohemi me filozofi
Argetohemi me filozofi 00:00:00
Argetohemi me filozofi

Vlerësimi i Kursit

5

5
1 Shkalla e vlerësimit
  • 5 Yje0
  • 4 Yje0
  • 3 Yje0
  • 2 Yje0
  • 1 Yje0

Nuk kemi vlerësim për këtë Lëndë

top
www.albanianeducation.com   contact:   albaniaeducation@gmail.com